Strona główna 1. Skanowanie sieci 2. Gromadzenie wiedzy 3. Porady Przeglądanie bazy
#Tytuł
0Konfiguracja protokołu IPv6, adresów interfejsów sieci LAN oraz adresów DNS w Windows Vista, Windows 7 oraz Windows 8
1Routing domyślny IPv6 w systemie Windows Vista, Windows 7 oraz Windows 8
2Konfiguracja dostępu do sieci IPv6 w przypadku posiadania prywatnego adresu IPv4 (za NATem) - system Windows Vista, Windows 7 oraz Windows 8
3Konfiguracja dostępu do sieci IPv6 w przypadku posiadania prywatnego adresu IPv4 (za NATem) - system Windows Vista, Windows 7
4Brak obsługi protokołu IPv6 w systemach Windows 95, Windows 98, Windows Me i Windows 2000
5Obsługa IPv6 w systemach Windows
6Konfiguracja protokołu IPv6, adresów interfejsów sieci LAN oraz adresów DNS w Windows XP
7Konfiguracja protokołu IPv6, adresów interfejsów sieci LAN oraz adresów DNS w Windows 2003
8Konfiguracja protokołu IPv6, adresów interfejsów sieci LAN oraz adresów DNS dla systemów Windows Server 2008 /2008 R2 /2012
9Konfiguracja natywnego routingu dla systemu Windows XP
<<
>>

Porada
Wiedza

Konfiguracja dostępu do sieci IPv6 dla systemu Windows Vista, Windows 7 oraz Windows 8 w przypadku wykorzystywania prywatnego adresu IPv4.

W przypadku systemu Windows Vista, Windows 7 oraz Windows 8 dla konfiguracji pracy z wykorzystaniem prywatnego adresu IPv4, system automatycznie będzie próbował skonfigurować interfejs tunelowania Teredo.

 Skonfigurowane interfejsy tunelowania Teredo prezentują: rysunek 1 (Windows Vista) oraz rysunek 2 (Windows 7/Windows 8).

Windows Vista

Rysunek 1. Interfejsy systemu Windows Vista

 

Windows 7 oraz Windows 8 

Rysunek 2. Interfejsy systemu Windows 7 oraz Windows 8

Aby podejrzeć bardziej zaawansowane parametry połączenia Teredo nalezy skorzystać z polecenia netsh w kontekście interface ipv6.

Windows Vista

Rysunek 3 pokazuje opcje konfiguracyjne interfejsu Teredo dla systemu Windows Vista.

Rysunek 3. Opcje konfiguracyjne interfejsu Teredo dla systemu Windows Vista

 

Windows 7 oraz Windows 8 

Rysunek 4 pokazuje opcje konfiguracyjne interfejsu Teredo dla systemu Windows 7 lub Windows 8

Rysunek 4. Opcje konfiguracyjne interfejsu Teredo dla systemu Windows 7 lub Windows 8

Parametry opisuje tabela poniżej.

Parametr
Opis
Type (Typ)
Disabled – wyłącza usługę TEREDO
Client – włącza klienta Teredo
Enterpriseclient – wyłącza detekcję sieci zarządzalnej [obecność kontrolera domeny]
 
Gdy wybrany zostanie klient typu EnterpriseClient – interfejs TEREDO zawsze będzie dostępny, niezależnie od wykrycia lub nie kontrolera domeny
 
Default – ustawienie domyślne
Servername (Nazwa serwera)
Określna adres IPv4 serwera TEREDO. Może tu być podana również nazwa serwera TEREDO.
 
Określenie default – oznacza domyślny serwer MICROSOFT – teredo.ipv6.microsoft.com
Client Refresh Interval (Interwał odświeżania klienta)
Określa czas odświeżania ustawień klienta w sekundach
 
Default - oznacza domyślnie 30 sekund
Client Port (Port klienta)
Określa port UDP od strony klienta.
 
Domyślnie port przydziela system – wtedy pole ma wartość default
State
Stan pracy:
 
Qualified –  mechanizm tunelowania zakończył procedurę negocjacji parametrów połączenia z serwerem TEREDO – komunikacja została ostatnio zakończona sukcesem
 
Dormant - mechanizm tunelowania zakończył procedurę negocjacji parametrów połączenia z serwerem TEREDO – komunikacja nie została ostatnio przeprowadzana
 
Probe - mechanizm tunelowania zakończył procedurę negocjacji parametrów połączenia z serwerem TEREDO
 
Offline –wystąpił błąd w komunikacji
Client Type (Typ)
Teredo client
Teredo host-specific relay
Network
Managed [zarządzalna – środowisko domenowa]
Unmanaged [grupa robocza lub brak obecności kontrolera domeny]
NAT
Cone
Restricted
Symmetric (port)

Test połącznia IPv6 przedstawia rysunek 5.

Rysunek 5. Test połącznia Teredo

 Zaawansowany test można przeprowadzić po połączeniu się z witryną http://test-ipv6.com, jak pokazano na rysunku 6.

Rysunek 6. Test połącznia Teredo

 

©2012 IIP