Strona główna 1. Skanowanie sieci 2. Gromadzenie wiedzy 3. Porady Przeglądanie bazy
#Tytuł
0Konfiguracja protokołu IPv6, adresów interfejsów sieci LAN oraz adresów DNS w Windows Vista, Windows 7 oraz Windows 8
1Routing domyślny IPv6 w systemie Windows Vista, Windows 7 oraz Windows 8
2Konfiguracja dostępu do sieci IPv6 w przypadku posiadania prywatnego adresu IPv4 (za NATem) - system Windows Vista, Windows 7 oraz Windows 8
3Konfiguracja dostępu do sieci IPv6 w przypadku posiadania prywatnego adresu IPv4 (za NATem) - system Windows Vista, Windows 7
4Brak obsługi protokołu IPv6 w systemach Windows 95, Windows 98, Windows Me i Windows 2000
5Obsługa IPv6 w systemach Windows
6Konfiguracja protokołu IPv6, adresów interfejsów sieci LAN oraz adresów DNS w Windows XP
7Konfiguracja protokołu IPv6, adresów interfejsów sieci LAN oraz adresów DNS w Windows 2003
8Konfiguracja protokołu IPv6, adresów interfejsów sieci LAN oraz adresów DNS dla systemów Windows Server 2008 /2008 R2 /2012
9Konfiguracja natywnego routingu dla systemu Windows XP
<<
>>

Porada
Wiedza

Konfiguracja dostępu do sieci IPv6 dla systemu Windows Vista, Windows 7 oraz Windows 8 w przypadku wykorzystywania prywatnego adresu IPv4.

W przypadku systemu Windows Vista, Windows 7 oraz Windows 8 dla konfiguracji pracy z wykorzystaniem prywatnego adresu IPv4, system automatycznie będzie próbował skonfigurować interfejs tunelowania Teredo.

 Na rysunku 1 i 2 przedstawiono parametry interfejsu sieciowego połączenia lokalnego dla systemu Windows Vista (rysunek 1) oraz Windows 7 (rysunek 2).

Windows Vista

Rysunek 1. Parametry interfejsu lokalnego połączenia sieciowego systemu Windows Vista

Windows 7 oraz Windows 8

Rysunek 2. Parametry interfejsu lokalnego połączenia sieciowego systemu Windows 7

Systemy Windows Vista oraz Windows 7 będa się starały automatycznie zestawić połączenie do sieci IPv6 poprzez tunel TEREDO

 

Windows Vista

W systemie Vista interfejs tunelowania Tered nosi nazwę: Tunel adapter Local Area Connection.... z polem Description: Microsoft Tun Miniport Adapter, jak pokazano na rysunku 3.

Rysunek 3. Interfejs tunelowania Teredo systemu Windows Vista 

 

Windows 7 oraz Windows 8

W systemie Windows 7 oraz Windows 8 interfejs tunelowania Tered nosi nazwę: Karta tunelowa Teredo Tunneling Pseudo-Interface.... z polem Description: Teredo Tunneling Pseudo-Interface jak pokazano na rysunku 4.

Rysunek 4. Interfejs tunelowania Teredo systemu Windows 7

 

Windows Vista

Aby podejrzeć bardziej zaawansowane parametry połączenia Teredo nalezy skorzystać z polecenia netsh w kontekście interface ipv6. Rysunek 5 pokazuje zaawansowane parametry interfejsu Teredo w systemie Windows Vista.

Rysunek 5. Zaawansowane parametry interfejsu tunelowania Teredo systemu Windows Vista

 

Windows 7 oraz Windows 8

Analogicznie dla systemu Windows 7, zaawansowane parametry interfejsu Teredo przedstawiono na rysunku 6.

Rysunek 6. Zaawansowane parametry interfejsu tunelowania Teredo systemu Windows 7

 Parametry opisuje tabela poniżej.

Parametr
Opis
Type (Typ)
Disabled – wyłącza usługę TEREDO
Client – włącza klienta Teredo
Enterpriseclient – wyłącza detekcję sieci zarządzalnej [obecność kontrolera domeny]
 
Gdy wybrany zostanie klient typu EnterpriseClient – interfejs TEREDO zawsze będzie dostępny, niezależnie od wykrycia lub nie kontrolera domeny
 
Default – ustawienie domyślne
Servername (Nazwa serwera)
Określna adres IPv4 serwera TEREDO. Może tu być podana również nazwa serwera TEREDO.
 
Określenie default – oznacza domyślny serwer MICROSOFT – teredo.ipv6.microsoft.com
Client Refresh Interval (Interwał odświeżania klienta)
Określa czas odświeżania ustawień klienta w sekundach
 
Default - oznacza domyślnie 30 sekund
Client Port (Port klienta)
Określa port UDP od strony klienta.
 
Domyślnie port przydziela system – wtedy pole ma wartość default
State (Stan)
Stan pracy:
 
Qualified –  mechanizm tunelowania zakończył procedurę negocjacji parametrów połączenia z serwerem TEREDO – komunikacja została ostatnio zakończona sukcesem
 
Dormant - mechanizm tunelowania zakończył procedurę negocjacji parametrów połączenia z serwerem TEREDO – komunikacja nie została ostatnio przeprowadzana
 
Probe - mechanizm tunelowania zakończył procedurę negocjacji parametrów połączenia z serwerem TEREDO
 
Offline –wystąpił błąd w komunikacji
Client Type (Typ)
Teredo client
Teredo host-specific relay
Network (Sieć)
Managed [zarządzalna – środowisko domenowa]
Unmanaged [grupa robocza lub brak obecności kontrolera domeny]
NAT
Cone
Restricted
Symmetric (port) lub Symmetric (adress)

 

Behaviour (Działanie specjalne NAT)
UPNP: Yes lub NO
PortPreserving Yes lub no
Local Mapping (Mapowanie lokalne)
Adres IP: numer portu – adres IP węzła wraz z numerem portu
External NAT Mapping (zewnetrzne mapowanie NAT)
Adres IP publiczny urządzenia NAT: numer portu
Jeżeli numery portów dla adresów Local Mapping i External Mapping są takie same wówczas parametr PortPreserving ma wartość YES. Parametr zależny od typu urządzenia NAT

Test połącznia IPv6 przedstawia rysunke 7.

 

Rysunek 7. Test połącznia Teredo

 Zaawansowany test można przeprowadzić po połączeniu się z witryną http://test-ipv6.com, jak pokazano na rysunku 8.

Rysunek 8. Test połącznia Teredo

 

©2012 IIP