Strona główna 1. Skanowanie sieci 2. Gromadzenie wiedzy 3. Porady Przeglądanie bazy
#Tytuł
0Konfiguracja protokołu IPv6, adresów interfejsów sieci LAN oraz adresów DNS w Windows Vista, Windows 7 oraz Windows 8
1Routing domyślny IPv6 w systemie Windows Vista, Windows 7 oraz Windows 8
2Konfiguracja dostępu do sieci IPv6 w przypadku posiadania prywatnego adresu IPv4 (za NATem) - system Windows Vista, Windows 7 oraz Windows 8
3Konfiguracja dostępu do sieci IPv6 w przypadku posiadania prywatnego adresu IPv4 (za NATem) - system Windows Vista, Windows 7
4Brak obsługi protokołu IPv6 w systemach Windows 95, Windows 98, Windows Me i Windows 2000
5Obsługa IPv6 w systemach Windows
6Konfiguracja protokołu IPv6, adresów interfejsów sieci LAN oraz adresów DNS w Windows XP
7Konfiguracja protokołu IPv6, adresów interfejsów sieci LAN oraz adresów DNS w Windows 2003
8Konfiguracja protokołu IPv6, adresów interfejsów sieci LAN oraz adresów DNS dla systemów Windows Server 2008 /2008 R2 /2012
9Konfiguracja natywnego routingu dla systemu Windows XP
<<
>>

Porada
Wiedza

Konfiguracja protokołu IPv6 w Windows XP

  1. Jak zweryfikować czy IPv6 jest włączone?
  2. Jak zainstalować protokół IPv6 w systemie Windows XP?
  3. Jak przypisać adres IPv6 do interfejsu?
  4. Jak przypisać serwery DNS do interfejsu sieciowego?

 

 Jak zweryfikować czy IPv6 jest włączone?

Dla rodziny NT 5.X , można podejrzeć listę składników dla dowolnego interfejsu sieci LAN. Jeżeli na liście nie będzie protokołu o nazwie – Microsoft TCP/IP wersja 6 (Microsoft TCP/IP version 6) – oznacza to, iż protokół nie jest zainstalowany i trzeba tą operację wykonać manualnie.

Na rysunku 1 zaprezentowano domyślną konfigurację składników protokolarnych.

 Rysunek 1. Przegląd, właściwości połączenia sieciowego

 

 Jak zainstalować protokół IPv6 w systemie Windows XP?

[Przykład dla systemu w polskiej wersji językowej]

Aby zainstalować protokół IPv6 w systemie Windows XP Professional należy otworzyć okno Połączenia sieciowe, po czym kliknąć prawym przyciskiem myszy na ikonie symbolizującej połączenie z siecią LAN i z menu wybrać Właściwości (Tak jak pokazano na rysunku 2 - Przegląd, modyfikacja właściwości połączenia sieciowego).

Rysunek 2. Przegląd, modyfikacja właściwości połączenia sieciowego

Na rysunku 3 zaprezentowano domyślną konfigurację składników połącznia sieciowego. Instalowany i uruchomiony jest wyłącznie protokół IPv4. Właściwości protokołu IPv4 przedstawia prawa część rysunku 3.

Rysunek 3. Właściwości protokołu TCP/IP (IPv4)

Aby zainstalować protokół IPv6 należy kliknąć przycisk Zainstaluj… pokazany na lewej części rysunku 3 i w oknie – Wybieranie typów składników sieci (pokazanym na rysunku 4) zaznaczyć Protokół i kliknąć przycisk Dodaj…

Rysunek 4. Wybór komponentu sieciowego do instalacji

Następnie w oknie Wybieranie protokołu sieciowego pokazanym na rysunku 5 wybieramy Microsoft TCP/IP wersja 6 i klikamy przycisk OK.

Rysunek 5. Wybór protokołu IPv6 do instalacji

Po krótkiej chwili okna instalacyjne znikną zaś do właściwości interfejsu sieciowego zostanie dodany i uruchomiony protokół Microsoft TCP/IP wersja 6 (jak pokazano na rysunku 6).

 

Uwaga informacyjna

Nie jest wymagany restart systemu po instalacji protokołu IPv6. Natomiast będzie wymagany przy jego deinstalacji.

 

Uwaga informacyjna

Interfejs graficzny niestety nie dostarcza opcji konfiguracyjnych protokołu IPv6. Wszystkie czynności konfiguracyjne muszą być konfigurowane manualnie za pomocą opcji polecenia netsh.

 

 

Rysunek 6. Zainstalowany protokół IPv6

Właściwości interfejsów sieciowych oraz instalacja protokołu IPv6 może być również przeprowadzona za pomocą narzędzi linii poleceń.

Na rysunku 7 przedstawiono właściwości interfejsów sieciowych  widziane za pomocą polecenia ipconfig.exe. W przykładzie tym,  nie jest jeszcze zainstalowany ani skonfigurowany protokół IPv6.

Rysunek 7. Zainstalowany tylko protokół IPv4

Aby dokonać instalacji protokołu IPv6 z linii poleceń należy z okna linii poleceń CMD wywołać polecenie netsh w kontekście | interface | ipv6 | install. Tak jak pokazano na rysunku 8.

Rysunek 8. Instalacja protokołu IPv6 z linii poleceń

 

 Jak przypisać adres IPv6 do interfejsu?

Dla rodziny NT 5.X adres interfejsu można przypisać jedynie w trybie tekstowym za pomocą polecenia netsh.

Pierwszym krokiem jest ustalenie nazw interfejsów sieciowych.

W rodzinie NT 5.X – przechodzimy do okna Network Connection w sekcji LAN or High-Speed Internet wyświetlane są nazwy sieci. W przykładzie na rysunku 9  jest to Local Area Connection 3.

Uwaga informacyjna
Nazwa połączenia jest generowania automatycznie przez system ale może być zmieniona przez administratora.

Rysunek 9. Wybór interfejsu sieciowego

Nazwy sieci można również podejrzeć za pomocą narzędzia ipconfig.exe. Przykład pokazano na rysunku 10.

 

Rysunek 10. Podgląd parametrów interfejsu sieciowego 

Jeżeli protokół IPv6 jest zainstalowany, to listę interfejsów najwygodniej podejrzeć za pomocą polecenia netsh w kontekście interface ipv6 show interface, jak pokazano na rysunku 11.

Rysunek 11. Lista interfejsów sieciowych

Jak widać z rysunku 11 dostepnych jest interfejsów:

 

Uwaga informacyjna

Ilość i numeracja interfejsów nie jest stała. Jest zależna od konfiguracji systemu oraz od przydzielonego lub nie publicznego adresu IPv6. 

Aby podejrzeć adresy przypisane do interfejsów korzystamy z polecenia netsh w kontekście interface ipv6 show address

Na rysunku są wyświetlane adresy domyślne – pochodzące z procesu autokonfiguracji mechanizmami SAA – Stateless Address Autoconfiguration lub nadawane w trybie automatycznym zgodnie z danym typem tunelowania

Na liście z ryunku 12 są tylko cztery interfejsy sieciowe, gdyż do żadnego z nich nie jest przydzielony publiczny adres IPv4, i nie jest uruchomiony interfejs tunelowania 6to4.

Rysunek 12. Przegląd adresów sieciowych przypisanych do interfejsów sieciowych 

Aby manualnie przypisać adres IPv6 do interfejsu o nazwie LAN, należy wykorzystać polecenie netsh w kontekście interface ipv6 add address. Przykład pokazano na rysunku 13.

Rysunek 13. Dodanie adresu IPv6 do interfejsu sieciowego

Z rysunku 14 poniżej mozna odczytać, iż system posiada cztery interfejsy:

 

Rysunek 14.  Przegląd adresów sieciowych przypisanych do interfejsów sieciowych

Przydzielone adresy można również podejrzeć za pomocą polecenia ipconfig/all, jak pokazano na rysunku 15 poniżej (pokazano tylko interfejs sieci lokalnej).

Rysunek 15. Podgląd parametrów interfejsu sieciowego

 

  Jak przypisać serwery DNS do interfejsu sieciowego?

W ogólnej konfiguracji protokołu IPv6, adresy serwerów DNS nie są konfigurowane, ale w systemach Microsoft producent automatycznie dodał trzy domyślne adresy serwerów DNS, które potencjalnie mogą być wykorzystywane (patrz rysunek 16). Są to adresy:
 
 
 
Rysunek 16. Lista adresów IP serwerów DNS przypisanych do interfejsu sieciowego
 
Uwaga informacyjna
 
Należy jednak zwrócić uwagę iż są to adresy tzw. Site-local i nowsze zalecenia RFC (organizacji IETF) nie zalecają ich wykorzystywania, należy zatem zadbać o ich rekonfigurację.
 
 
Aby zdefiniować adres serwera DNS należy skorzystać z kontekstu interface ipv6 add dns polecenia netsh, tak jak pokazano na rysunku 17.  Parametr index=wartość_liczbowa, oznacza priorytet wyboru danego serwera DNS. Wartość  1 – oznacz iż dany serwer DNS należy traktować jako pierwszy na liście (podstawowy serwer DNS).
 
 
Rysunek 17. Dodawanie adresu serwera DNS do interfejsu sieciowego
 
Aby podejrzeć przypisane adresy serwerów DNS można skorzystać z kontekstu interface ipv6 show dns polecenia netsh, tak jak pokazano na rysunku 18.
 
 
Rysunek 18. Lista adresów serwerów DNS przypisanych do interfejsu sieciowego
 
Uwaga informacyjna
 
Należy zwrócić uwagę, iż skorzystanie z opcji manualnego oddawania adresów serwerów DNS, powoduje automatyczne usunięcie adresów domyślnie konfigurowanych, co pokazano na rysunku 19.
 
 
 
Rysunek 19. Lista adresów serwerów DNS przypisanych do właściwości interfejsu sieciowego, przedstawiona za pomocą polecenia ipconfig /all
 

 

©2012 IIP