Strona główna 1. Skanowanie sieci 2. Gromadzenie wiedzy 3. Porady Przeglądanie bazy
#Tytuł
0Konfiguracja protokołu IPv6, adresów interfejsów sieci LAN oraz adresów DNS w Windows Vista, Windows 7 oraz Windows 8
1Routing domyślny IPv6 w systemie Windows Vista, Windows 7 oraz Windows 8
2Konfiguracja dostępu do sieci IPv6 w przypadku posiadania prywatnego adresu IPv4 (za NATem) - system Windows Vista, Windows 7 oraz Windows 8
3Konfiguracja dostępu do sieci IPv6 w przypadku posiadania prywatnego adresu IPv4 (za NATem) - system Windows Vista, Windows 7
4Brak obsługi protokołu IPv6 w systemach Windows 95, Windows 98, Windows Me i Windows 2000
5Obsługa IPv6 w systemach Windows
6Konfiguracja protokołu IPv6, adresów interfejsów sieci LAN oraz adresów DNS w Windows XP
7Konfiguracja protokołu IPv6, adresów interfejsów sieci LAN oraz adresów DNS w Windows 2003
8Konfiguracja protokołu IPv6, adresów interfejsów sieci LAN oraz adresów DNS dla systemów Windows Server 2008 /2008 R2 /2012
9Konfiguracja natywnego routingu dla systemu Windows XP
<<
>>

Porada
Wiedza

Konfiguracja natywnego routingu dla systemu Windows XP

Windows XP nie posiada graficznego interfejsu konfiguracji routingu.

Routing może zostać skonfigurowany automatycznie dzięki komunikatom protokołu Neighbor Discovery (komunikat Router Advertisement) lub mozna go skonfigurować manualnie za pomocą poleceń ipv6.exe lub netsh.

 

Dodawanie wpisu w tabeli routingu za pomocą polecenia ipv6.exe

ipv6 [-p] rtu prefix ifindex[/nexthop] [lifetime L] [preference P] [publish] [age] [spl site-prefix-length]

Dodaje lub usuwa wpisy w tabeli routingu. Prefiks trasy jest wymagany i może być typu:
On-link – aby definiować interfejs
Next-hop – aby definiować adres sąsiada najbliższego skoku.
Trasa może mieć czas ważności podany w sekundach (domyślnie nieskończoność) i parametr preference (domyślnie zero lub najbardziej preferowany). Ustawienie parametry lifetime na zero usuwa trasę z tabeli routingu.
Jeżeli podany jest parametru publish znaczy to, iż trasa będzie wykorzystywana w komunikatach Router Advertisement. Parametr lifetime nie jest zmniejszany faktycznie, więc ma wartość nieskończoność, ale wartość nieskończoność nie jest wykorzystywana podczas tworzenia komunikatów Router Advertisement. Opcjonalnie trasa może być rozgłaszana oraz mieć ustawiony czas ważności. Trasy nierozgłaszane mają zawsze ustawiony czas ważności.
 
Opcjonalny parametr spl (site prefiks length) określa długość prefiksu dla adresów typu site-local. Site-local prefiks jest wykorzystywany w komunikatach Router Advertisement.
Skróty: lifetime – life, preference – pref, publish – pub
 
 

Wyświetlenie informacji o trasach tabeli routingu

ipv6 [-p] [-v] rt
 
Wyświetla informacje o zawartości tabeli routingu. Dla każdego wpisu w tabeli routingu podane są: prefiks, identyfikator interfejsu typu on-link lub sąsiad najbliższego skoku dla danego interfejsu, wartość parametru preference i czas ważności w sekundach.
Wpisy w tabeli routingu mogą zawierać również dodatkowe atrybuty odnośnie rozgłaszania i czasu ważności. Dla hostów, tabela routingu jest zwykle konfigurowana automatycznie, dzięki komunikatom Router Advertisement.
 
Zaleca się korzystanie z oplecenia netsh a nie polecenia IPv6.exe (ipv6.exe jest poleceniem przestarzałym).

netsh interface ipv6 add route
[prefix=]IPv6Address/Integer
[[interface=]String]
[[nexthop=]IPv6Address]
[[siteprefixlength=]Integer]
[[metric=]Integer] [[publish=]{no | yes
| immortal}] [[validlifetime=]{Integer |
infinite}] [[preferredlifetime=]{Integer
| infinite}] [[store=]{active |
persistent}]

 

Polecenie konfiguracji domyślnej bramy (gatewaya): 

netsh interface ipv6 add route ::/0 inter> nazwa_lub_indeks_interfejsu nexthop=Ipv6Address metric=Iiczba_całkowita

Aby podejrzeć zawartość tablicy routingu należy skorzystać z kontekstu interface ipv6 show route polecenia netsh , tak jak pokazano na rysunku 1.
 
 
Rysunek 1. Domyślna zawartość tablicy routingu protokołu IPv6 na stacji roboczej Windows XP Professional
 
Dodanie domyślnego routingu przedstawiono na rysunku 2. Naszym routerem domyślnym będzie router o przykładowym adresie globalnym IPv6: 2001:db8::254. Parametr ::/0 jest odpowiednikiem (trasy 0/0 z protokołu IPv4).
 
 
Rysunek 2. Dodanie trasy domyślnej dla protokołu IPv6
 
Zmodyfikowana zawartość tablicy routingu przedstawiona została na rysunku 3.
 
 
Rysunek 3. Zmodyfikowana zawartość tablicy routingu protokołu IPv6
©2012 IIP