Strona główna 1. Skanowanie sieci 2. Gromadzenie wiedzy 3. Porady Przeglądanie bazy
#Tytuł
0Konfiguracja protokołu IPv6, adresów interfejsów sieci LAN oraz adresów DNS w Windows Vista, Windows 7 oraz Windows 8
1Routing domyślny IPv6 w systemie Windows Vista, Windows 7 oraz Windows 8
2Konfiguracja dostępu do sieci IPv6 w przypadku posiadania prywatnego adresu IPv4 (za NATem) - system Windows Vista, Windows 7 oraz Windows 8
3Konfiguracja dostępu do sieci IPv6 w przypadku posiadania prywatnego adresu IPv4 (za NATem) - system Windows Vista, Windows 7
4Brak obsługi protokołu IPv6 w systemach Windows 95, Windows 98, Windows Me i Windows 2000
5Obsługa IPv6 w systemach Windows
6Konfiguracja protokołu IPv6, adresów interfejsów sieci LAN oraz adresów DNS w Windows XP
7Konfiguracja protokołu IPv6, adresów interfejsów sieci LAN oraz adresów DNS w Windows 2003
8Konfiguracja protokołu IPv6, adresów interfejsów sieci LAN oraz adresów DNS dla systemów Windows Server 2008 /2008 R2 /2012
9Konfiguracja natywnego routingu dla systemu Windows XP
<<
>>

Porada
Wiedza

 

Konfiguracja protokołu IPv6 w Windows 2003/2003R2

  1. Jak zweryfikować czy IPv6 jest włączone?
  2. Jak zainstalować protokół IPv6 w systemie Windows 2003?
  3. Jak przypisać adres IPv6 do interfejsu?
  4. Jak przypisać serwery DNS do interfejsu sieciowego?

 

Jak zweryfikować czy IPv6 jest włączone?

Dla rodziny NT 5.X , można podejrzeć listę składników dla dowolnego interfejsu sieci LAN. Jeżeli na liście nie będzie protokołu o nazwie – Microsoft TCP/IP wersja 6 (Microsoft TCP/IP version 6) – oznacza to, iż protokół nie jest zainstalowany i trzeba tą operację wykonać manualnie.
 

Dla Windows Server 2003 / 2003 R2

[Przykład dla angielskiej wersji systemu operacyjnego].
 
Na lewym rysunku - brak zainstalowanego protokołui IPv6, na prawym rysunku protokół IPv6 jest zainstalowany.
 
 
 
Rysunek 1. Właściwości połączenia sieciowego
 
 

Jak zainstalować protokół IPv6 w systemie Windows Server 2003?

Aby zainstalować protokół IPv6 w systemie Windows Server 2003 / 2003 R2 należy otworzyć okno Połączenia sieciowe (ang. Network Connections), po czym kliknąć prawym przyciskiem myszy na ikonie symbolizującej połączenie z siecią LAN i z menu wybrać Właściwości (Properties) (Tak jak pokazano na rysunku 2.
 

Rysunek 2.
Przegląd, modyfikacja właściwości połączenia sieciowego
 
Na rysunku 3 zaprezentowano domyślną konfigurację składników połącznia sieciowego. Instalowany i uruchomiony jest wyłącznie protokół IPv4. Właściwości protokołu IPv4 nie będą przedstawione.
Okno ma wygląd identyczny jak w przypadku systemu Windows XP Professional.
 

Rysunek 3.
Właściwości interfejsu sieciowego
 
Aby zainstalować protokół IPv6 należy kliknąć przycisk Zainstaluj (Install…) pokazany na  rysunku 3 i w oknie – Wybieranie typów składników sieci  (Select Network Component Type) (pokazanym na rysunku 4) zaznaczyć Protokół  (Protocol) i kliknąć przycisk Dodaj… (Add…)
 
 
Rysunek 4. Wybór komponentu sieciowego do instalacji
 
Następnie w oknie Wybieranie protokołu sieciowego (Select Network Protocol) pokazanym na rysunku 5 wybieramy Microsoft TCP/IP wersja 6  (Microsoft TCP/IP wersion 6)  i klikamy przycisk OK.
 

Rysunek 5.
Wybór protokołu IPv6 do instalacji
 
Po krótkiej chwili okna instalacyjne znikną zaś do właściwości interfejsu sieciowego zostanie dodany i uruchomiony protokół Microsoft TCP/IP wersja 6 (Microsoft TCP/IP wersion 6) (jak pokazano na rysunku 6).
 
 
Uwaga informacyjna
 
Nie jest wymagany restart systemu po instalacji protokołu IPv6, ale analogicznie jak w przypadku systemu Windows XP Professional będzie wymagany w przypadku deinstalacji protokołu IPv6.
 
 
Uwaga informacyjna
 
Interfejs graficzny niestety nie dostarcza opcji konfiguracyjnych protokołu IPv6. Wszystkie czynności konfiguracyjne muszą być konfigurowane manualnie za pomocą opcji polecenia netsh.
 
  
 
Rysunek 6. Zainstalowany protokół IPv6
 
Aby dokonać instalacji protokołu IPv6 z linii poleceń należy z okna linii poleceń CMD wywołać polecenie netsh w kontekście interface ipv6 install. Tak jak pokazano na rysunku 7.
 
 
Rysunek 7. Instalacja protokołu IPv6 z linii poleceń
 

Jak przypisać adres IPv6 do interfejsu?

Dla rodziny NT 5.X – jedynie w trybie tekstowym za pomocą polecenia netsh
 
Pierwszym krokiem jest ustalenie nazw interfejsów sieciowych.
 
W rodzinie NT 5.X – przechodzimy do okna Network Connection (rysunek 7) w sekcji LAN or High-Speed Internet wyświetlane są nazwy sieci. Tu jest to Local Area Connection 3.
 
 
 
Rysunek 7. Okno Network Connections

Nazwy interfejsów sieciowych można również podejrzeć za pomocą narzędzia ipconfig.exe (rysunek 8). Tu analogicznie mamy połączenie sieciowe typu Ethernet adapter o nazwie Local Area Conenction 3.
 
 
 
Rysunek 8. Nazwy interfejsów sieciowych podglądane za pomocą polecenia ipconfig.exe
 
Jeżeli protokół IPv6 jest zainstalowany, to listę interfejsów najwygodniej podejrzeć za pomocą polecenia netsh w kontekście interface ipv6 show interface (rysunek 9).
 
 
Rysunek 9. Nazwy interfejsów sieciowych podglądane za pomocą polecenia netsh.exe
 
Jak widać z rysunku mam 5 interfejsów:
 
Aby podejrzeć adresy przypisane do interfejsów korzystamy z polecenia netsh w kontekście interface ipv6 show address (rysunek 10).
Na rysunku są wyświetlane adresy domyślne – pochodzące z procesu autokonfiguracji mechanizmami SAA – Stateless Address Autoconfiguration lub nadawane w trybie automatycznym zgodnie z danym typem tunelowania.
 
 
Rysunek 10. Podgląd adresów IPv6 przypisanych do interfejsów sieciowych 
  
Aby manualnie przypisać adres IPv6 do interfejsu o nazwie LAN, należy wykorzystać polecenie netsh w kontekście interface ipv6 add address. Przykład prezentuje rysunek 11.
 
 
Rysunek 11. Dodawanie adresu IPv6 do interfejsu sieciowego 
 
 
Z rysunku poniżej widać, iż system posiada cztery interfejsy:
Przydzielone adresy można również podejrzeć za pomocą polecenia ipconfig/all.
 
Na rysunku 12 zaprezentowano zmodyfikowaną listę adresów IPv6 przypisanych do interfejsów sieciowych. 
 
 
Rysunek 12. Podgląd zmodyfikowanej listy adresów IPv6 przypisanych do interfejsów sieciowych 
 
 

Jak przypisać serwery DNS do interfejsu sieciowego?

W ogólnej konfiguracji protokołu IPv6, adresy serwerów DNS nie są konfigurowane, ale w systemach Microsoft producent automatycznie dodał trzy domyślne adresy serwerów DNS, które potencjalnie mogą być wykorzystywane (patrz rysunek 13). Są to adresy:
 
 
Rysunek 13. Lista adresów IP serwerów DNS przypisanych do interfejsu sieciowego
 
Uwaga informacyjna
 
Należy jednak zwrócić uwagę iż są to adresy tzw. Site-local i nowsze zalecenia RFC (organizacji IETF) nie zalecają ich wykorzystywania, należy zatem zadbać o ich rekonfigurację.
 
 
Aby zdefiniować adres serwera DNS należy skorzystać z kontekstu interface ipv6 add dns polecenia netsh, tak jak pokazano na rysunku 14. 
 
Parametr index=wartość_liczbowa, oznacza priorytet wyboru danego serwera DNS.
 
Wartość  1 – oznacz iż dany serwer DNS należy traktować jako pierwszy na liście (podstawowy serwer DNS).
 
 
Rysunek 14. Dodawanie adresu serwera DNS do interfejsu sieciowego
 
Aby podejrzeć przypisane adresy serwerów DNS można skorzystać z kontekstu interface ipv6 show dns polecenia netsh, tak jak pokazano na rysunku 15.
 
 
Rysunek 15. Lista adresów serwerów DNS przypisanych do interfejsu sieciowego
 
 
Uwaga informacyjna
 
Należy zwrócić uwagę, iż skorzystanie z opcji manualnego oddawania adresów serwerów DNS, powoduje automatyczne usunięcie adresów domyślnie konfigurowanych, co pokazano na rysunku 16.
 
 
 
Rysunek 16. Lista adresów serwerów DNS przypisanych do właściwości interfejsu sieciowego, przedstawiona za pomocą polecenia ipconfig /all
 
©2012 IIP